Байгууллагын тухай

Нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандарын дагуу бүртгэлийн үйл ажиллагааг явуулж олон улсын түвшинд хүлээн зөвшөөрөгдөх санхүүгийн байгууллага болон зорилтын дагуу бид дэлхийн 4 том аудитын байгууллагаас сонгож санхүүгийн тайлангийн аудитын шалгалтыг хийлгэж байна.

ХӨРӨНГӨ 2017.12.31 2018.12.31
Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгө 437,639 98,975
Харилцагчдад олгосон зээл урьдчилгаа 2,087,026 2,400,009
Бусад хөрөнгө 78,325 101,791
Үндсэн хөрөнгө 264,410 256,536
Биет бус хөрөнгө 242 -
Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй хөрөнгө 184,843 -
НИЙТ ХӨРӨНГӨ 3,052,485 2,857,311

 

ЭЗДИЙН ӨМЧ БА ӨР ТӨЛБӨР                                     
Дүрмийн сан 1,100,000 1,100,000
Хуримтлагдсан ашиг 619,540 742,400
Нийт эздийн өмч 1,719,540 1,842,400

 

ӨР ТӨЛБӨР                                  
Зээлээр авсан эх үүсвэр    
Итгэлцлийн үйлчилгээний өглөг 519,713 880,652
Гаргасан бонд 750,000 -
Бусад өр төлбөр 52,532 124,066
Орлогын албан татварын өр 10,700 10,193
Нийт өр төлбөр 1,332,945 1,014,911
НИЙТ ЭЗДИЙН ӨМЧ БА ӨР ТӨЛБӨР 3,052,485 2,857,311

 

ОРЛОГО ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН 2017.12.31 2018.12.31
Хүү болон түүнтэй адилтгах орлого 610,204 695,305
Хураамж болон шимтгэлийн орлого 5,402 2,791
Үйл ажиллагааны бусад орлого 1,528 6,261
Үйл ажиллагааны нийт орлого 617,134 704,357
Зээлийн үнэ цэнийн алдагдалын орлого (зардал) (76,564) (20,712)
Үйл ажиллагааны цэвэр орлого 540,570 683,645
Санхүүгийн зардал (158,965) (271,093)
Үйл ажиллагааны зардал (200,952) (265,061)
ЇБЇА Зардал  9,971 5,439
Татварын өмнөх ашиг 170,681 142,053
Орлогын албан таварын зардал (17,566) (19,193)
Цэвэр ашиг 153,115 122,860