ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Санхүүгийн зохицуулах хорооны шалгуур үзүүлэлтүүдийг тогтмол ханган ажиллаж “Итгэлцлийн үйлчилгээ эрхлэх” зөвшөөрөл авсан цөөхөн ББСБ-ын нэг юм.

 

Бид Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2015 оны 08 сарын 28-ны өдрийн 355 тоот тогтоолын дагуу “Итгэлцлийн үйлчилгээ эрхлэх” зөвшөөрөл авсан болно.

 

Бид  таньд дараах боломжит нөхцлийг санал болгож байна

  • Хөрөнгө оруулалтын хэлбэр: Итгэлцлийн үйлчилгээ
  • Хэмжээ: 600,000,000 төгрөг хүртэл
  • Эргэн төлөгдөх хугацаа: 12-24  сар
  • Зориулалт: Зээлийн үйл ажиллагаа
  • Хүүгийн төлөлтийн хэлбэр: Улирал тутам ,6 сараар, 12 сараар                                                          

Эрхзүйн зохицуулалт: ББСБ нь Санхүүгийн зохицуулах хорооны байнгын хяналтанд байж сар бүр өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ, төлбөрийн чадвар, зээлийн чанарын үзүүлэлт гэх мэт зохистой харьцаануудын шалгуур үзүүлэлтүүдийг хангаж ажиллах үүрэг хүлээж ажилладаг