ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Санхүүгийн зохицуулах хорооны шалгуур үзүүлэлтүүдийг тогтмол ханган ажиллаж "Хаалттай өрийн бичиг" гаргах зөвшөөрөл 2015 оны 06 сарын 10-ны өдрийн 271-р тогтоолоор Монгол улсын анхны даатгалтай бонд гаргасан ББСБ билээ.