ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Жижиг дунд бизнес эрхлэгч иргэд болон аж ахуй нэгжүүдэд санхүүгийн удирдлага, эрсдлийн удирдлагын талаар тодорхой давтамжтай сургалтууд зохион байгуулна.