Бүтээгдэхүүн

Төслийн зээл

Зээлийн зориулалт:

Орлогоо нэмэгдүүлж, амьжиргаагаа дээшлүүлэх зорилготой ажиллаж байгаа бичил бизнес эрхлэгч иргэд, аж ахуй эрхлэгчидэд зориулсан зээл.